จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์.

FacebookTwitterGoogle