ความช่วยเหลือด้านต่างๆ

การบริจาคเงิน 20 บาท ต่อดอกป๊อปปี้ 1 ดอก ที่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ได้รับจากท่าน จะเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่ยอมสละเลือดเนื้อ หรือแม้แต่ชีวิตของตนเอง เพื่อปกป้องประเทศชาติอันเป็นที่รักของเรา รายได้นำไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกกับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านต่างๆ

1. ทุนการศึกษา

มูลนิธิฯ ให้ทุนการศึกษาประจำปีแก่บุตร – ธิดา ทหารผ่านศึก  ซึ่งผ่านการสอบคัดเลือกจาก อผศ.   และกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (รวม  7  ปี  )  รวมทั้งนักเรียนที่เรียนระดับประถมต้นและมัธยมต้นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกต่าง ๆ ทั่วประเทศ

  • สงเคราะห์ทุนการศึกษาเป็นรายกรณี เวลาขาดแคลน

  

 

2. สวัสดิการต่างๆ

3. ทหารประจำการ

4. ภัยพิบัติ