ดอกป๊อปปี้ของเรา

ป๊อปปี้บานในเมืองไทย

ในอดีตที่ผ่านมา ไทยเราได้ผ่านสงครามมาหลายครั้ง นับตั้งแต่กรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศส สงครามโลกครั้งที่ 1, สงครามโลกครั้งที่ 2, สงครามเกาหลี, เวียดนาม และการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จึงมีทหารผ่านศึกเป็นจำนวนมากที่รัฐจะต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือ จึงได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สงเคราะห์ทหารผ่านศึกทั้งปวง ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

pic_poppy_001          เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงในเดือนสิงหาคม 2488 ทหารที่เข้าปฏิบัติการรบได้รับการปล่อยเป็นจำนวนมาก และโดยกระทันหัน สภาพบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะยุ่งยากสับสน การครองชีพทวีความคับแค้นยิ่งขึ้น ทหารผ่านศึกต้องได้รับความเดือดร้อนจากสภาพการนี้  รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องให้การช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึก จึงมอบให้กระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดำเนินงาน ในขั้นแรกได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นช่วยเหลือทหารผ่านศึก คณะกรรมการได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวรทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2491 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จึงได้จัดตั้งขึ้น นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ เป็นวันทหารผ่านศึกอันเป็นการรับรู้สิทธิของทหารผ่านศึกอย่างเป็นทางการและถาวรสืบไป ในวันทหารผ่านศึกได้มีพิธีเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปีเป็นประเพณีตลอดมา

          จนกระทั่งปี พ.ศ. 2511 ในเดือนสิงหาคม ภริยานายทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งมี ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร เป็นประธาน ได้ร่วมกันจัดตั้ง “สโมสรสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก โดย ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร มอบเงินจำนวน 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตั้งเป็นเงินทุนประเดิมและมีผู้บริจาคสมทบตั้งเป็นทุนอีกหลายรายด้วยกัน และคณะกรรมการก่อตั้งได้หาวิธีหารายได้เป็นทุนในการให้การสงเคราะห์นี้ โดยการจัดทำดอกป๊อปปี้อันป็นสัญญลักษณ์ของทหารผ่านศึกขึ้นจำหน่าย โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 และได้ทำเรื่อยมาจนกระทั่ง ปี 2517 สโมสรสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ได้แปรสภาพเป็น “มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก” เนื่องจากขอบข่ายของการสงเคราะห์กว้างขวางขึ้น และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับเป็นองค์อุปถัมภ์
มูลนิธิฯ นำดอกไม้ที่จัดทำขึ้นนี้จำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เฉพาะในวันทหารผ่านวันศึกเดียวเท่านั้น เราเรียกว่า “ดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก”หรือบางท่านก็เรียกว่า “ดอกป๊อปปี้”เหมือนกับต่างประเทศก็มีดอกไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นจำหน่ายเป็นดอกไม้สีแดง อันหมายถึง สีเลือดของทหารหาญที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญและด้วยการเสียสละอันสูงสุด เพื่อให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้อยู่กันอย่างปกติ ในปัจจุบัน ทางมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ได้ให้การสงเคราะห์ในด้านสาธารณกุศล