ร่วมแสดงความยินดีงานพิธีเปิดอาคารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

FacebookTwitterGoogle


มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

FacebookTwitterGoogle


ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครบรอบ 30 ปี

FacebookTwitterGoogle


คณะกรรมการ มูลนิธิฯ ไปร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

FacebookTwitterGoogle


คณะกรรมการ มูลนิธิฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศ สมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครบรอบ 31 ปี

FacebookTwitterGoogle


มอบทุนการศึกษาให้แก่ มูลนิธิสายใจไทย และมอบทุนการศึกษาประจำปีให้แก่ บุตร-ธิดา ทหารผ่านศึก

มอบทุนการศึกษาให้แก่ มูลนิธิสายใจไทย และมอบทุนการศึกษาประจำปีให้แก่ บุตร-ธิดา ทหารผ่านศึก

มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ มอบทุนการศึกษาให้แก่ มูลนิธิสายใจไทย และมอบทุนการศึกษาประจำปีให้แก่ บุตร-ธิดา ทหารผ่านศึก และมอบทุนนักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ จำนวน 310 ทุน เป็นเงินจำนวน เป็นเงิน 3,120,000.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิ ฯ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณพัฒนานิคม และรถจักรยานให้แก่บุตร-หลาน สมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก ดังนี้ 1. นิคม ฯ บ้านสนำคอก ให้รับการสนับสนุนรถจักยาน จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 9,000.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 2. นิคม ฯ บางไทร ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 62,000.- บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 3. นิคม ฯ ชานุมาน ให้การสนับสนุนรถจักรยาน จำนวน 10 คัน เป็นเงิน 29,000.- บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องสีข้าวให้กลุ่มแม่บ้านทำข้าวกล้อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 4. นิคม ฯ หมู่บ้านนักรบไทย ให้การสนับสนุนจักรยาน จำนวน 5 คัน เป็นเงิน 13,800.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณในการซ่อมแซมศาลาทรงงาน เป็นเงิน 385,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 5. นิคม ฯ เชียงราย ให้การสนับสนุนรถจักรยาน จำนวน 17 คัน เป็นเงิน 49,400.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณในการจัดซื้อตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเงิน 50,175.- (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 6. นิคม ฯ คลองน้ำใส ให้การสนับสนุนรถจักรยาน จำนวน 10 คัน เป็นเงิน 29,000.- บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 7. นิคม ฯ นครพนม ให้การสนับสนุนรถจักรยาน จำนวน 20 คัน เป็นเงิน 58,000.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)มูลค่ารวมที่มูลนิธิฯ มอบให้ในวันนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,036,375 .- บาท (สี่ล้านสามหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

FacebookTwitterGoogle


มอบเงินสนับสนุนงบประมาณพัฒนานิคมฯ และรถจักรยานให้แก่บุตร-หลานสมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก

FacebookTwitterGoogle


ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 85 ปี

FacebookTwitterGoogle


แสดงความยินดีแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3,หนังสือพิมพ์เดลินิวส์,บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา

FacebookTwitterGoogle


แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าครบรอบ 38 ปี

FacebookTwitterGoogle