สายจำหน่ายวันทหารผ่านศึก

สายจำหน่ายวันทหารผ่านศึก

สายที่  1

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย

คณะอาจารย์โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เป็นหัวหน้าสาย

 

สายที่  2

– โรงเรียนสันติราษฎร์                          – โรงเรียนศรีอยุธยา

– บริเวณถนนศรีอยุธยา

นางรัตนา จำรัส  เป็นหัวหน้าสาย

โดยมีผู้ร่วมจำหน่าย  ดังนี้.-

 1. นางรุจี ปิ่นมณี

 

สายที่  3

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่

นางวลัย เอ มาร์  และ  นางมกรา อนะมาน เป็นหัวหน้าสาย

 

สายที่  4

– โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์                       – โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฝ่ายมัธยม

– โรงเรียนสาธิตจุฬา   ฝ่ายประถม          – บริษัทเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ  จำกัด  (มหาชน)

– โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                   – กรมทางหลวงแผ่นดินทุกจังหวัด

– กรมการขนส่งทางบก                           – กรมชลประทาน

– การท่าเรือแห่งประเทศไทย                  – โรงไฟฟ้าสามเสน

– องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ           – สถาบันการบินพลเรือน

นางสุภิญญา โบสุวรรณ เป็นหัวหน้าสาย

โดยมีผู้ร่วมจำหน่าย  ดังนี้.-

 1. นางสมปอง เป็นสุขมาก
 2. นางปานจิต หล้าสิณย์

 

สายที่  5

– สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์                          – โรงเรียนอำนวยศิลป์ กรุงเทพฯ

– สยามพารากอน, สยามสแควร์, สยามดิสคัฟเวอรี่

– อาจารย์สุจิตรา   ป้องประภา       โรงเรียนศรีจิตรา

นางเพ็ญโฉม วสันตสิงห์ เป็นหัวหน้าสาย

โดยมีผู้ร่วมจำหน่าย  ดังนี้.-

 1. นางสายตา         กาญจนาภา
 2. นางจิรพันธ์        สุบรรณ ณ อยุธยา
 3. นางพรรณี          สมุทรเสน
 4. นางสาวเสมอใจ     โชติกเสถียร

 

สายที่   6

– พระบรมมหาราชวัง              – ท่าพระจันทร์                           – ท่าช้าง

– ท่าเตียน                                – บริษัทสินธร  จำกัด                 – สวนลุมพินี

นางปราณี วสุธาร เป็นหัวหน้าสาย

โดยมีผู้ร่วมจำหน่าย  ดังนี้.-

 1. ม.ล.เพ็ญแสง    ลัดดาวัลย์
 2. ม.ล.อิสสราวรรณ     ลดาวัลย์
 3. นางมาริสา     จินะพันธ์มงคล
 4. นางหนู    ตราโมช

 

สายที่   7

– บริษัทลิเวอร์บราเดอร์  จำกัด                                         – บริษัทไทยประกันชีวิต    จำกัด

– บริษัทเอ็กซอนโมบิล  จำกัด                                           – บริษัทล็อกซเล่ย์   จำกัด  (มหาชน)

– ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่         – นางวาวเดือน     ล่ำซำ

– บริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้ง  จำกัด                                   – สหพันธ์สมาคม YWCA แห่งประเทศไทย

– บริษัทฟรีวิลล์   โซลูชั่นส์  จำกัด                                      – ดร.วีระ  วีระกุล     บริษัทพันธวณิช    จำกัด

– สมาคม YWCA   กรุงเทพฯ                                             – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

– สโมสรพนักงานบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)          – โรงเรียนแม่พระฟาติมา

– การประปานครหลวง  ถนนประชาชื่น                                                 – โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

– โรงเรียนเซ็นโยเซฟคอนแวนต์                                                            – โรงเรียนเศรษฐเสถียร

– โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง                                                              – โรงเรียนพิชญศึกษา

– โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์                                                               – โรงเรียนสุดารักษ์

– โรงเรียนอำนวยวิทย์

– โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

นอกจากนี้ยังไปจำหน่ายในเขตจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย  โดยมี คุณหญิงปราณีต ศิริธร เป็นหัวหน้าสาย และ นางอรนุช   ทรัพย์ประเสริฐ  พร้อมด้วย นางภรณี   เกยานนท์  ร่วมออก ไปจำหน่ายด้วย

 

 

สายที่  8

– โรงเรียนราชินี                        – มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่

นางรำไพ จารุมาศ เป็นหัวหน้าสาย

โดยมีผู้ร่วมจำหน่าย     ดังนี้.-

 1. นางจิรายุ            สุวรรณภักดี
 2. นางธนิดา       จารุมาศ
 3. นางพัฒนา         ทิมสุวรรณ
 4. นางสุนันท์      ดำรงเกียรติ
 5. นางอภิลักษณ์     ลาภชุ่มศรี
 6. นางภวณี        ชำนาญเวช
 7. นางโสภา           สุยะนันทน์

 

สายที่  9

– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางเขน                       – โรงพยาบาลนนทเวช

– ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  งามวงศ์วาน

นางโฉมศรี วานิชย์ เป็นหัวหน้าสาย

โดยมีผู้ร่วมจำหน่าย  ดังนี้.-

 1. นางมณี             โพธิปานพันธ์
 2. นางไพรินทร์      ภาสะฐิติ
 3. นางกัลยา           เชื้อเจ็ดตน
 4. นางจำลอง            อินทรารุณ
 5. นางพรสวรรค์     สิทธิเวช
 6. นางอรุณ        จุลละศร

สายที่  10

– ธนาคารออมสิน  สำนักงานใหญ่  สะพานควาย

นางศรีจันทร์ สิทธิราชา เป็นหัวหน้าสาย

โดยมีผู้ร่วมจำหน่าย  ดังนี้.-

 1. นางช่อทิพย์        สุตะพาหะ
 2. นางประกายรัตน์   สุรนาถยุทธ์
 3. นางสมปอง         บุญเปรมปรีดิ์

สายที่  11

– โรงพยาบาลมิชชั่น                 – กรมการปกครอง             – สภาสังคมสงเคราะห์

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   สำนักงานใหญ่

– กรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

– บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์  จำกัด

นางกิ่งแก้ว วงษ์สิงห์ เป็นหัวหน้าสาย

โดยมีผู้ร่วมจำหน่าย  ดังนี้.-

 1. นางศรีนวล        เสริมสุขสกุลชัย
 2. นางดารารัตน์      จงคะศิริ
 3. นางณฐพร         ชลายนนาวิน
 4. พล.ต.หญิงนงพงา     ข่มไพรี
 5. นางวัชรี             วรรณศรี
 6. นางอภิชญา     ทองรักษ์

 

สายที่  12

– ท่าน้ำนนท์,   ตลาดนนทบุรี

นางศิริเพ็ญ พันธุ์สุผล เป็นหัวหน้าสาย

โดยมีผู้ร่วมจำหน่าย  ดังนี้.-

 1. นางสมศรี          มานิจสิน
 2. นางอรวรรณ       วงศ์มาส
 3. นางลัดดา           แสงไพฑูรย์

 

สายที่  13

– กรุงเทพมหานคร  (เสาชิงช้า)

นางมณีธร อยู่เย็น เป็นหัวหน้าสาย

 

สายที่  14

– โรงพยาบาลรามาธิบดี             – สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

– กระทรวงศึกษาธิการ

อาจารย์ ชัยชาญ    กมลฉ่ำ เป็นหัวหน้าสาย

 

สายที่  15

– ธนาคารทหารไทย  จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่

– โรงเรียนสายปัญญา                           – โรงเรียนอนุบาลทับทอง

– โรงเรียนสตรีวิทยา 1

นางดวงกมล นภสินธุวงศ์ เป็นหัวหน้าสาย

โดยมีผู้ร่วมจำหน่าย  ดังนี้.-

 1. คุณหญิงสมบูรณ์     สหนาวิน
 2. นางวชิราภรณ์          สุขก้อน
 3. น.อ.หญิง รัตนา      เริงอารมณ์
 4. นางวิไล                   โพธิอุบล
 5. นางกาญจนา          พุกกะรัตน์

สายที่ 16

– อาคารชินวัตร 1                                 – อาคารชินวัตร  2

นางสาวทวินันท์ คงคราญ  เป็นหัวหน้าสาย

โดยมีทีมผู้ประกาศข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ช่อง 5  ร่วมจำหน่าย

 

สายที่ 17

– บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)  (รถไฟฟ้า  บีทีเอส)

– สถานีรถไฟฟ้าสยามสแควร์,อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ,จตุจักร, สุขุมวิท

– บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  (รถไฟฟ้าใต้ดิน)

– บริษัท  ซีคอน ดีเวลล็อบเม้นท์ จำกัด (มหาชน)         –    บริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟ  จำกัด

– บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอปอเรชั่น  จำกัด –   ศูนย์การค้าเดอะพาลาเดียม เวิลด์ ซ้อปปิ้ง

– คุณขันทอง   อุดมมหันติสุข    บริษัทบางกอกอินเตอร์เฟิร์ม จำกัด

– คุณสุดารัตน์    วิทยะฐานกรณ์     บริษัทน้ำมันพืชไทย   จำกัด

– คุณสาลี่     ต่อตระกูล         บริษัทสหฟาร์ม  จำกัด

– คุณสุนันท์      โรจนธรรม       นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี

– คุณสายพิณ     พหลโยธิน         บริษัท  ที.ซี.ฟาร์มาเคม  จำกัด

– คุณจิราภรณ์   เจริญกิตติยาภรณ์     บ้านไทคริสตัล   เซรามิค,  คริสตัลดีไซน์  เซ็นเตอร์

นางวินา นิติตะวัน เป็นหัวหน้าสาย

โดยมีผู้ร่วมจำหน่าย  ดังนี้.-

 1. นางแสงโสม      ตันตราธิวุฒิ
 2. นางจันทร์พร       เจริญประเสริฐ
 3. นางนวลจันทร์    เพียรธรรม
 4. นางจันทนา        ดำเนินพิริยะกุล
 5. นางดวงเดือน     วัฒนปัญญากุล
 6. นางเยาวมาลย์     วัชระเรืองศรี

พร้อมทั้งคณะกรรมการส่งเสริมบุคลิกสตรีอีกหลายท่านและมีเยาวชนคนเก่งไปร่วมจำหน่ายด้วย

 

สายที่  18

– โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง           – โรงเรียนสตรีวิทยา 2

– โรงเรียนราชวินิตมัธยม                         – โรงเรียนอรรถมิตร

– ธนาคารทหารไทย   จำกัด (มหาชน)  สาขาเสนานิคม

นางอรุณี      วิชิตะกุล  เป็นหัวหน้าสาย

 

สายที่  19

– ย่านรามคำแหง                                 –     ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์รามคำแหง

– มหาวิทยาลัยรามคำแหง                      –     มหาวิทยาลัยสยาม

– มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, องครักษ์

– มหาวิทยาลัยศรีปทุม                          –     มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

– โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี                       –     บริษัทปูนซีเมนต์ไทย  จำกัด

– บริษัท  T.O.T.  จำกัด  (มหาชน)           –      ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่

– โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า               –    ร้านเสริมสวยเกศินี

– ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

– คุณเทพ  ตรีวิศวเวทย์  บริษัท ช.การช่าง  จำกัด (มหาชน)

นางพรสรร กำลังเอก และนางจำจร  สมรูป  เป็นหัวหน้าสาย

 

สายที่  20

– สำนักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้                      –   ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์  สำโรง

– ห้างสรรพสินค้า Big C   สาขาพระราม  4, สาขาอ่อนนุช, สาขาหนองแขม

– ห้างสรรพสินค้าเทคโก้โลตัส      สาขาพระราม  4 , สาขาอ่อนนุช   , สาขาบางใหญ่

นายณัฐวัสส์ ปิยะศิริพันธ์ เป็นหัวหน้าสาย

โดยมีผู้ร่วมจำหน่าย ดังนี้.-

 1. นายไชยเดช               พรมปาน
 2. นายไชยอนันต์    นาคใจเสือ
 3. นายเฉลิมศักดิ์      อุทิศ
 4. นางมนัสกร       สะราคำ

และทีมงานโรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยนิรันดร์รัตน์

 

สายที่   21

– กระทรวงการต่างประเทศ                               –   กรมการกงศุล  กระทรวงการต่างประเทศ

– ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย                –   ราชกรีฑาสโมสร

– บริษัทสินแร่สาคร   จำกัด                                –   บริษัท วันเดอร์ไลฟ์   จำกัด

– บริษัท เลอรัฟฟิเน่  จำกัด                                 –   บริษัท ทีพีพี  ออปเปอเรชั่น  จำกัด

– กรมที่ดิน                                                           –   บริษัทเซ็นทรัพล์พลาซ่า ปิ่นเกล้า

– ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  สาขาท่าพระ          –   โรงเรียนวัดราชสิทธาราม

พล.ต.หญิง กัญญพัฒน์    ไชยทรัพย์ เป็นหัวหน้าสาย

 

สายที่   22

– ศูนย์การค้าแพลทินั่ม   ประตูน้ำ

นายทิพวัฒน์        จลานันทวงศ์ เป็นหัวหน้าสาย

โดยมีผู้ร่วมจำหน่าย  ดังนี้.-

 1. นางนันทวัน   เมฆใหญ่  สุวรรณปิยะศิริ
 2. นางยองใย     เกษมศรี  ณ  อยุธยา

 

สายที่ 23

–      กรมราชองค์รักษ์                                           –    กรมสรรพสามิต

–          การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย                          –    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

–          บริษัทสตาร์                                                  –    บริษัทแสงสุริยะฉัตร

–          บริษัทกาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)  จำกัด

–          บริษัท เอ ไอ บีสเต็ต (ไทย)  จำกัด  (อมตะ)

–          บริษัทเซียร์รังสิต                                           –     สนามบินดอนเมือง

นางสว่างศรี     ช้างเผือก เป็นหัวหน้าสาย

โดยมีผู้ร่วมจำหน่าย  ดังนี้.-

 1. นางณิชาภัทร     มโนหวัน
 2. นางวัฒนา    หลักกรด
 3. นางปชาบดี      สิทธิมงคล

 

สายที่  24

–          โรงพยาบาลยันฮี                                           –    บริษัท ซันทาวเวอร์ส  จำกัด

–          สโมสรโรตารี่                                               –    อบต.ชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

–          อบต.หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดร.พรเพ็ญ เกยานนท์ เป็นหัวหน้าสาย

โดยมีผู้ร่วมจำหน่าย  ดังนี้.-

 1. นางนัยนา          อยู่พรต
 2. นางปรียา           จุฑาภักดีประเสริฐ
 3. นางเฉิดฉวี         อาศรัย
 4. นางณัฐชยา        คุปตพันธ์
 5. นางสุวรรณี        บรมสุข
 6. ร.อ. หญิง ยลฑิตา  นาถวรทัศ    รน.

สายกองอำนวยการกลาง

มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ จำหน่ายดอกไม้ที่กองอำนวยการสนามเสือป่า  ตั้งแต่เช้าถึงเย็น

โดยมี  คุณหญิงวัลลีย์  วีระปรีย  เป็นหัวหน้าสาย

มีผู้ร่วมจำหน่ายดังนี้.-

 1. นางวิจิตรา                  กุลแพทย์
 2. นางประสานศรี          ทรรทรานนท์
 3. นางจำจร            สมรูป

รวมทั้งกรรมการและอาสาสมัครของมูลนิธิฯ    คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

 

สายเทเวศน์และบางลำภู

คุณหญิงทรงสมร  คชเสนี   นำคณะดารา  นักร้อง  นักแสดง  ศิลปินจากค่ายต่าง ๆ และลูกเสือศิลปิน ไปจำหน่ายดอกป๊อปปี้ที่บริเวณตลาดเทเวศน์  ตั้งแต่เวลา  06.00 น.  และเวลา  09.30 น.  ย้ายไปที่บางลำพู

โดยมี  นางนันทวัน   เมฆใหญ่  สุวรรณปิยะศิริ   เป็นผู้ดูแลประจำที่สายนี้

 

สายฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

เมื่อวันที่  30  มกราคม  2557 –  3  กุมภาพันธ์  2557     คุณหญิงวนิดา   ธูปะเตมีย์  รองประธานมูลนิธิฯ   และประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  ไม้นำทหารจากกรมต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน   พร้อมด้วยผู้ร่วมจำหน่าย ดังนี้.-

1.  นางสายตา    กาญจนาภา                       2.  นางจิรพันธ์     สุบรรณ  ณ  อยุธยา

3.  นางกัลยา      เชื้อเจ็ดตน                        4.  นางมณี         โพธิปานพันธุ์

5.  นางไพรินทร์    ภาสะฐิติ                         6.  นางประไพศรี    แต่งชัยภูมิ

7.  นางปชาบดี       สิทธิมงคล                    8.  นางประนอม   วรรลยางกูร

ไปช่วยกันจำหน่ายดอกป๊อปปี้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต   ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนช่วยกันซื้อเป็นจำนวนมาก

 

นอกจากนี้ยังมีผู้ส่งดอกไม้ไปจำหน่ายตามสถานที่ต่าง ๆ  ดังนี้.-

คุณหญิงแสงเดือน    ณ  นคร

–      สำนักงานจังหวัด  75  จังหวัด              –     มหาวิทยาลัยเอแบค

–      สมาคมชาวเหนือ                               –      สมาคมแม่บ้านอีสานเขียว

–      คุณหรรษา    แตงแดง             –      โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

–      โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ –      ธนาคารทหารไทย จำกัด  (มหาชน)  สาขาสัตหีบ

–      คุณหญิงวรรณา     สิริวัฒนภักดี            –      คุณประดับ     โกมุท

–      ดร.สิริลักข์    ศัลยศิริ                           –      คุณหญิงชอุ่มศรี   วีรานุวัตติ์

–          ดร.สุมาลี      อุทัยเฉลิม                        –      คุณหญิงโรส      บริบาลบุรีภัณฑ์

–          คุณหวานใจ        ชมเชิงแพทย์ –      คุณจารุณี   วิทยะสิรินันท์

–          คุณไพโรจน์   จิรชนานนท์                  –      คุณลัดดา      รติโรจนกุล

–          คุณพนอ   สุวรรณเสถียร                     –      คุณอุษา        มนต์เสรีนุสรณ์

–          คุณกาญจนา     สายสิริพร                    –     คุณสุรีพร    เบญจศิริวรรณ

–     คุณสายพิณ       พหลโยธิน       บริษัท ที.ซี.ฟาร์มา – เคม  จำกัด

–     คุณเฉิดโฉม    จันทราทิตย์        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

–     คุณประนอม    แดงสุภา            บริษัทพิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม  จำกัด

–     ดร.ปราณี      เผอิญโชค             บริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์  จำกัด

–     คุณหญิงนงเยาว์    จิตต์กุศล      บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่  จำกัด

–     คุณนิภา     รัศมีดารา                  บริษัทก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด

–          คุณวิไล       ตั้งสิน                   โรงแรมมีนำโฮเต็ล

–          คุณศุลีมาศ    สุทธิสัมพัทน์      บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์  จำกัด (มหาชน)

 

นางรัตนา   จำรัส

–      โรงแรมเกรซโฮเต็ล                           –      โรงแรมนานา

–      โรงแรมมารวย                                  –      โรงพยาบาลโรคทรวงอก

–      โรงเรียนทิวไผ่งาม                             –      โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

–      วิทยาลัยเพาะช่าง                                –      กรมการแพทย์

–      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     –      กรมสรรพากร

–      สำนักงานประกันสังคม                      –      สถาบันบำราศนราดูร

–      สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน       –    นิคมอุตสาหกรรม บางกะดี

–      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ     –  บริษัท โตชิบา  จำกัด

–      คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ

–      โรงเรียนพณิชยการธัชรินทร์

 

คุณหญิงวนิดา   ธูปะเตมีย์

–      โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ  (SBAC)  –   วิทยาลัย  North  Bangkok

 

นางศรีทอง   หิญชีระนันทน์

–      โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียคอนแวนต์ –      โรงเรียนพันธะศึกษา

–      โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนต์            –      โรงเรียนแสงอรุณ

–      โรงเรียนสตรีวัดระฆัง                                  –      โรงเรียนวัดอรุณอัมรินทร์                  –

–       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

นางพิศมัย    น้อยจันทิระ

–      โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย                               –    โรงเรียนอนุบาลสามเสน

–      โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย  2       –    โรงเรียนสารวิทยา

–      โรงเรียนเซ็นฟรังซีสเซเวีย  (เมืองทองธานี)       –    โรงเรียนอนุบาลสายสุดา

–      โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช  บางเขน            –    โรงเรียนเบญจมินทร์

–      โรงเรียนปราโมชวิทยา รามอินทรา                   –     โรงเรียนสายอักษร  ถนนรามอินทรา

–      โรงเรียนโสมาภาพัฒนา                                   –    โรงเรียนโสมาภานวมินทร์

–       ธนาคารอาคารสงเคราะห์    สาขาลาดพร้าว ,สาขาสุขาภิบาล 1

–      ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรามอินทรา   กม.7                  –      หมู่บ้านรามอินทรานิเวศน์  กม.7

–      บริษัทฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  จำกัด   14  สาขา

–   สาขาหลักสี่             –   สาขาลาดพร้าว       –    สาขาพัทยา         –    สาขาสุขุมวิท  16

–    สาขารามอินทรา       –    สาขาเพชรบุรี        –    สาขาหัวหมาก    –    สาขาสุขุมวิท   5

–    สาขาพัฒนพงศ์          –    สาขาจรัญสนิทวงศ์   –    สาขาศรีนครินทร์

–    สาขาพระราม 2           –    สาขาทองหล่อ          –     สาขาปิ่นเกล้า

นางสมทรง   ชนะมา

–      โรงเรียนทรงวิทยา

นางบุญต่าย   สมผดุง

–      พัทยา

 

นางยุพิน    วีรานุวัตติ์

–      คณบดีคณะแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

–      ฝ่ายการพยาบาลกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

–      โรงพยาบาลสิรินธร

 

นางสาวภัคชลี    จิระวุตฒิ

–        ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง

ผศ.วรลักษณ์   สนิทวงศ์  ณ  อยุธยา

–      วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  –   วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล

–      วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล

–      สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล